Γιάννης Κουτσούκος

10 Ιουλίου, 2017

Ο Απόστολος Παύλος για τους ψευδοδιδασκάλους της εποχής του.

Filed under: Θεολογία,Κείμενα Αποστόλου Παύλου — Γιάννης Κουτσούκος @ 11:12 μμ

Με την ευκαιρία των μεθεόρτιων του  Αποστόλου Παύλου να δούμε τι λέει ο ίδιος στα κείμενα του.

Ο Απόστολος Παύλος συνιστά  στους πιστούς  να αποφεύγουν αυτούς που δεν διδάσκουν. ότι δίδαξαν οι Απόστολοι και που δημιουργούν διαιρέσεις και σκάνδαλα.(Ρωμ. ΙΣΤ, 17).

Και συνεχίζει

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. 

18   Τέτοιοι άνθρωποι δεν  δουλεύουν  για  τον Κύριον  Ἰησούν Χριστόν, αλλά για τη κοιλιά τους. Ζητούν να καλοπεράσουν εις βάρος των οπαδών τους. Και με ευλογία και επαίνους εξαπατούν τις καρδιές των απονήρευτων. (Ρωμαίους, κεφ. ΙΣΤ, στίχ.  18)

ΑΡΧΑΊΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν, ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων·

 

 

23 Ιουνίου, 2017

Σύμφωνα με τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου: O πνευματικός άνθρωπος, ( που κατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα του) και ο σαρκικός άνθρωπος, ( που κατοικεί η αμαρτία της ανθρώπινης σάρκας μέσα του).

Filed under: Κείμενα Αποστόλου Παύλου,θεολογία — Γιάννης Κουτσούκος @ 4:56 μμ

Σύμφωνα με  την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου ( κεφάλαιον όγδοον, εδάφια 5 έως 14) προκύπτουν οι πιο κάτω  συγκρίσεις και τα πιο κάτω πολύ σπουδαία θεολογικά συμπεράσματα  μεταξύ του σαρκικού και του πνευματικού ανθρώπου.

ΣΧΟΛΙΟ Α. Για τον σαρκικό άνθρωπο, που κατοικεί η αμαρτία της ανθρώπινης σάρκας μέσα του.

Για τους   ανθρώπους, που τους κυβερνάνε τα πάθη και οι διαστροφές της σάρκας (και  τα πάθη και οι διαστροφές της ψυχής) ισχύουν τα πιο κάτω:

Φρονούν, ότι θέλει η σάρκα. Αυτό όμως είναι θάνατος και εχθρικό προς τον Θεό. Αυτό σημαίνει άρνηση του νόμου του Θεού και αδυναμία υποταγής σε Αυτόν. Οι σαρκικοί άνθρωποι δεν είναι αρεστοί στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος π.χ γράφει τα εξής για την ομοφυλοφυλία της εποχής του, την οποία ονομάζει «πάθος ατιμίας» (Ρωμ. α, 26) : «Καὶ οἱ ἄνδρες, ἀφοῦ ἄφησαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς γυναικός, ἄναψαν ἀπὸ τὰς ὀρέξεις τους μεταξύ τους, ὥστε ἀσελγοῦν ἄνδρες μὲ ἄνδρες, ἀπολαμβάνοντες ἔτσι ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον τὴν ἀνταμοιβὴν τῆς πλάνης των ποὺ τοὺς ἄξιζε» (Ρωμ. α, 27).

Eίναι κάποιος πνευματικός – και όχι σαρκικός- μόνο αν κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του  Χριστού ( είναι δηλαδή σκήνωμα και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος).

Αν κάποιος γίνει  σκήνωμα και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, τότε συμβαίνουν δύο αντιθέσεις μεταξύ του ανθρωπίνου σώματος και του ανθρωπίνου πνεύματος. Το μεν ανθρώπινο πνεύμα είναι ζωή, (διότι έχει δικαιωθεί από την κάθαρση των παθών ψυχής και σώματος και την προσέλκυση της Χάρης του Θεού), ενώ το ανθρώπινο σώμα είναι νεκρό ( θνητό) λόγω της  αμαρτίας.

Λοιπόν δεν οφείλουμε να ζούμε κάτω από την εξουσία της σάρκας, διότι αυτό σημαίνει θάνατο.

ΣΧΟΛΙΟ Β. Για τον  πνευματικό άνθρωπο, που κατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα του. 

Οι πνευματικοί άνθρωποι φρονούν αυτά που υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα. Το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος είναι Ζωή και Ειρήνη. Πνευματικός άνθρωπος λέγεται κάποιος, αν κατοικεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού. Στο θνητό  όμως σώμα  του ανθρώπου μπορεί να δώσει  ζωή  ο Θεός, μέσω του Αγίου Πνεύματος, που κατοικεί μέσα μας, ο οποίος Θεός ανάστησε το ανθρώπινο σώμα του Χριστού (ως τέλειου ανθρώπου).

Θα  ζήσουμε (στην αιωνιότητα  και στην άφθαρσία) μόνο αν μέσω του Αγίου Πνεύματος θανατώνουμε τις κακές πράξεις του σώματος μας (και ελκύουμε την επενέργεια της θείας Χάριτος με την καλή προαίρεση μας και το αυτεξούσιο της θελήσεως μας, που σημαίνει πνευματικός αγώνας με την θέληση μας)

Όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα, αυτοί είναι οι Υιοί και κληρονόμοι του Θεού. Με πιο απλά  λόγια απολαμβάνουν την θεία Υιοθεσία ως κατά χάριν θεωμένοι ( ή έχουν μέθεξη στις κατά χάριν άκτιστες ενέργειες του Τριαδικού Θεού από αυτή τη ζωή, αλλά και στον αποκαλούμενο από το Σύμβολο της πίστεως μέλλοντα αιώνα, ο οποίος αποκαλείται από τον Απόστολο Πέτρο και Καινή  Κτίση Πέτρου Β,γ,13).

 

———————————————————-

Πιο κάτω παραθέτουμε σε πολυτονική γραφή τα εδάφια του Αποστόλου Παύλου, που σχολιάσαμε.

Η μετάφραση των πιο κάτω εδαφίων της Καινής Διαθήκης  ( προς Ρωμαίους, κεφάλαιον όγδοον, εδάφια 5 έως 14)  είναι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, έκδοση Γ, 1992)

 

5 Διότι ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς σαρκὸς φρονοῦν τὰ τῆς σαρκός, οἱ δὲ πνευματικοὶ  φρονοῦν τὰ τοῦ Πνεύματος.

6 Τὸ σαρκικὸν φρόνημα εἶναι θάνατος, ἐνῷ τὸ φρόνημα τοῦ Πνεύματος εἶναι ζωὴ καὶ εἰρήνη.

7 Διότι τὸ σαρκικὸν φρόνημα εἶναι ἐχθρικὸν πρὸς τὸν Θεόν, καθ’ ὅσον δὲν ὑποτάσσεται εἰς τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποταχθῇ.

8 Ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι σαρκικοὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀρέσουν εἰς τὸν Θεόν.

9 Σεῖς ὅμως δὲν εἶσθε σαρκικοὶ ἀλλὰ πνευματικοί, ἐὰν βέβαια κατοικῇ μέσα σας Πνεῦμα Θεοῦ. Ἐὰν ἕνας δὲν ἔχῃ Πνεῦμα Χριστοῦ, αὐτὸς δὲν εἶναι δικός του.

10 Ἐὰν ὅμως ὁ Χριστὸς εἶναι μέσα σας, τότε τὸ σῶμα σας εἶναι νεκρὸν ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα σας είναι  ζωὴ ἕνεκα τῆς δικαιώσεώς σας.

11 Ἐὰν τὸ Πνεῦμα ἐκείνου, ὁ ὁποῖος ἀνέστησε τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν, κατοικῇ μέσα σας, τότε ἐκεῖνος ποὺ ἀνέστησε τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν, θὰ δώσῃ ζωὴν καὶ εἰς τὰ θνητὰ σώματά σας διὰ τοῦ Πνεύματός του ποὺ κατοικεῖ μέσα σας.

12 Ἄρα λοιπόν, ἀδελφοί, εἴμεθα χρεῶσται ὄχι εἰς τὴν σάρκα, διὰ νὰ ζοῦμε ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς σαρκός,

13 διότι ἐὰν ζῆτε ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς σαρκός, τότε θὰ πεθαίνετε, ἀλλ’ ἐὰν διὰ τοῦ Πνεύματος θανατώνετε τὰς πράξεις τοῦ σώματος, τότε θὰ ζήσετε.

 14. Διότι ὅσοι ὁδηγοῦνται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, αὐτοὶ εἶναι υἱοὶ τοῦ Θεοῦ.

Γιάννης Κουτσουκος

Κεφαλλονιά 24-6-2017

 

 

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: