Γιάννης Κουτσούκος

Δεκέμβριος 2, 2009

ΟΚΤΩ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ & ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ KAI ΜΕΤΑ — Σειρά Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πολιτική

Filed under: Οικολογία,Πολιτική — Γιάννης Κουτσούκος @ 8:46 μμ
Ευχαρίστως δημοσιεύουμε το άρθρο που μας έστειλε η ΜΚΟ Σόλων για το περιβάλλον.
Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2009 14:42
Η Κοπεγχάγη αποτελεί ένα οριακό σημείο παγκόσμιας περιφερειακής και τοπικής ευθύνης και ευκαιρίας Διεθνών Οργανισμών, Κρατών, οικονομιών και κοινωνιών, για την προσέγγιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης με όλες τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε όλους τους άλλους τομείς, όπως στον τομέα υγείας, στην οικονομία, την μετανάστευση, τις περιφερειακές συγκρούσεις κτλ.
Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις κλιματικές αλλαγές που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη αποτελεί ένα οριακό σημείο παγκόσμιας, περιφερειακής και τοπικής ευθύνης και ευκαιρίας των Διεθνών Οργανισμών, Κρατών, οικονομιών και κοινωνιών, για την προσέγγιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης, με όλες τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σε όλους τους άλλους τομείς, όπως στον τομέα υγείας, στη βιοποικιλότητα, στην οικονομία, την μετανάστευση, τις περιφερειακές συγκρούσεις κτλ.

Είναι ίσως αργά για τη διατύπωση θέσεων, από μέρους μη κυβερνητικών οργανώσεων και των πολιτών, οι οποίες θα αποσκοπούσαν να ρυθμίσουν προσεγγίσεις και κείμενα που θα προκύψουν από τη Διάσκεψη. Δεν είναι όμως αργά για συμμετοχή για ένα όραμα και για τον νέο γύρο προβληματισμού και πράξης που θα υπαγορεύεται από μια βαθύτερη αίσθηση και στρατηγική ευθύνη των οποιωνδήποτε κρατών, κοινωνιών, ομάδων πολιτών και οικονομικών παραγόντων.

Υποστηρίζουμε σαφώς την κατάληξη σε ισχυρή δεσμευτική και αποτελεσματική συνθήκη με μείζονες στόχους και αποτελεσματικά εργαλεία σε όλους τους τομείς.

Η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης δεν πρέπει να σταθεί ένα άλλοθι για μια συμφωνία του λιγότερου, που θα προβλέπει το μίνιμουμ ανάληψης ευθύνης δράσης. Το όποιο αποτέλεσμά της δε δεσμεύει κανέναν να μην επιχειρήσει περισσότερα στην κατεύθυνση μιας δραστικής αλλαγής. Η συζήτηση για το περισσότερο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και στη χώρα μας όπως και διεθνώς, στοχεύοντας σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος της Πράσινης Ανάπτυξης.

Προτείνουμε μια σειρά οκτώ σημείων για τη σφαιρικά ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της Κλιματικής Αλλαγής και της Περιβαλλοντικής Κρίσης, υπονοώντας την εκ των προτέρων συμφωνία μας για κάθε τι γενικό ή ειδικό που απηχεί και εναρμονίζεται σε αυτό το πλαίσιο και το οποίο μπορεί να αναλυθεί διεξοδικά.

Τα σημεία αυτά είναι:

1.-Αποσύνδεση και ελαχιστοποίηση της ζήτησης και της παραγωγής, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, δίκαιη και προσανατολισμένη, η οποία θα είναι αποτελεσματική σε όλα τα αίτια, τις πηγές και τις ρίζες της μεγέθυνσης της ζήτησης και της παραγωγής.

Η αποσύνδεση αποτελεί ένα ποιοτικό εγχείρημα που θα ελαχιστοποιήσει τη σχέση ευημερίας και προϊόντος, όπως επίσης παραγωγής και κατανάλωσης από τις υλικές ροές και τις υπολειμματικότητές τους.

Η ελαχιστοποίηση κρίνεται ως αναγκαία, καθώς θα φανεί σε μήκος χρόνου η ασυμβατότητα της οικονομικής και της δημογραφικής μεγέθυνσης με την περιβαλλοντική και κλιματική αειφορία. Αυτό σημαίνει ανάγκη αλλαγής προτύπου-μοντέλου της οικονομίας και της ευημερίας.

Η αποσύνδεση είναι ένα θετικό και ουσιαστικά πολλαπλά χρήσιμο και κρίσιμο ζητούμενο, που όμως από μόνο του όλο και πιο πολύ δεν θα είναι ικανό.

2.-Προώθηση της Περιβαλλοντικής Ενεργειακής όπως και Παραγωγικής για αγαθά Συνδυαστικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας πόρων και προϊόντων και για την μείωση στην παραγωγή υπολειμμάτων, στα δίκτυα διανομής και στην κατανάλωση. Αυτό σημαίνει πράσινη ποιότητα, έρευνα, καινοτομία, τεχνολογία και οικονομία. Αυτό σημαίνει ολοκλήρωση του Πράσινου Κύκλου Ζωής

Οι δύο πρώτοι τομείς αποτελούν το πεδίο άμεσης οικολογικοποίησης της οικονομίας.

3.-Ανάπτυξη σχεδιασμένων και κεϋνσιανών οικονομικών πολιτικών απασχόλησης και στήριξης, όπως και για ανάπτυξη μερισμού και δικαιοσύνης στην κατανομή του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστος και στην περιβαλλοντική και κοινωνική ανακατεύθυνση και προσαρμογή των οικονομιών, οικουμενικά φεντεραλιστικά, κρατικά και τοπικά. Αυτό σημαίνει δικαιοσύνη, αναλογικότητα, αλληλεγγύη και μερισμό.

Αυτός ο τομέας αφορά τον άμεσα κρατικό ρόλο για προσαρμογή με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος στις αλλαγές. Πρόκειται για την Πράσινη Πολιτική Απασχόλησης Αλληλεγγύης και Σχεδιασμού.

4.-Λήψη άμεσων οικονομικών διεθνών και κρατικών μέτρων για τις εξωτερικές επιδράσεις και για την καθαρή ενσωμάτωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους στις αγοραίες σχέσεις και τιμές.

Εδώ αντιμετωπίζεται η ανάγκη για δίκαιη αποτελεσματική ιδιωτικοποίηση του κόστους όπως και για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εξωτερικών επιδράσεων τόσο με δημόσιες όσο και με αγοραίες δράσεις, ώστε να έχουμε πράσινη ολοκλήρωση των αγορών.

5.-Λήψη ολοκληρωμένων θεσμικών, νομικών και διοικητικών μέτρων ισχυροποίησης της κλιματικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Είναι προφανές ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση πρέπει να ενισχυθεί για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως πράσινη ολοκλήρωση του δημόσιου τομέα.

Αυτονόητα στους όρους της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης είναι η δημοκρατική ολοκλήρωση της πολιτικής στο σύνολό της και η διαμόρφωση ενός σχεδίου ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

6.-Ανάπτυξη με διαφάνεια και ανοικτή διαδικασία, ολοκληρωμένων καινοτόμων και συνεργατικών συστημάτων, δομών, δικτύων και λειτουργιών κοινωνικής ευθύνης, οικονομίας, ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, πρωτοβουλίας και ηθικής για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Χρειάζεται δηλαδή σε συνδυασμό με τα εθελοντικά Συστήματα, η πράσινη ολοκλήρωση του Τρίτου ή Κοινωνικού Τομέα της Οικονομίας.

7.-Δημιουργία Παγκόσμιας Ανοικτής Τράπεζας Καλών Πολιτικών, προτύπων, παραδειγμάτων και πρακτικών καθώς και Ενίσχυση της Κλιματικής και Ολιστικής Περιβαλλοντικής Έρευνας.

Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται η ανάγκη για ένα Παγκόσμιο Δίκτυο και Μητρώο Παραδειγμάτων, Προτάσεων και στήριξης Αλληλέγγυων Ιδεών.

8.-Δημιουργία αποτελεσματικών Πλαισίων και Οργανισμών Διαχείρισης Κλιματικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Κρίσεων με αξιολόγηση, πρόληψη, ελαχιστοποίηση και έλεγχο κοινωνικού και περιβαλλοντικού κόστους και κινδύνου στο τοπικό, κρατικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, με ισχυρή διεθνή και κοινωνική αλληλεγγύη.

Στο φάσμα αυτών των οκτώ σημείων ή τομέων δράσης τους επιδιώκονται τρεις στόχοι:

Πρώτον, μια ουσιαστική απάντηση στο να μη μετατραπεί η κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπισή της σε διπλό περιβαλλοντικό απαρτχάιντ επιβαρύνοντας κι άλλο, τόσο το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χάσμα φτωχών-πλούσιων όσο και εκθέτοντας σε βαριές περιβαλλοντικές κρίσεις εκείνες τις περιοχές που είναι ήδη επιβαρυμένες ή περιβαλλοντικά πτωχευμένες.

Δεύτερον, μια ριζική και μακρόπνοη αντιμετώπιση της κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης, καθώς η Γη και το Κλίμα δεν έχουν Έξοδο Κινδύνου.

Τρίτον, η αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής και κλιματολογικής κρίσης να συνεργεί στην αντιμετώπιση και των άλλων προβλημάτων των ανθρώπων και της ανθρωπότητας στη βάση της λογικής ενότητας και του ολοκληρωμένου δημοκρατικού σχεδιασμού.

Προφανώς και τα οχτώ σημεία απαιτούν ολοκληρωμένη εξειδίκευση όπως και ο τρόπος εφαρμογής τους ώστε να εξυπηρετηθούν οι τρεις προηγούμενου στόχοι. Γι’ αυτό πάνω από όλα χρειάζεται ανοικτός, γρήγορος διεξοδικός και ουσιαστικός διάλογος με στόχο τη συμφωνία για δράση.

Σημειώνουμε ακόμη ότι πρέπει να γίνει άμεση νέας κατεύθυνσης αντιμετώπιση των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και από τους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς και Πόρους όλων των προβλημάτων στη βάση της δίκαιης και αλληλέγγυας περιβαλλοντικής προσέγγισης.

12 Νοεμβρίου 2009,

Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος – Συγγραφέας
Μέλος της Γραμματείας της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ
// info@solon.org.gr

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Advertisements

Σχολιάστε »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.

Αρέσει σε %d bloggers: